ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Đăng lúc: 01-08-2016 03:30:00 AM | Đã xem: 672 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản bầu cử

Số 06- CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đăng lúc: 29-07-2016 12:16:00 AM | Đã xem: 515 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản bầu cử

NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau đây là một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đăng lúc: 28-07-2016 10:51:00 PM | Đã xem: 1632 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản bầu cử

TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đôi với sự phát triển của nước ta, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đăng lúc: 28-07-2016 10:49:00 PM | Đã xem: 3012 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản bầu cử

Số 29 - KH/HU

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đăng lúc: 28-07-2016 10:47:00 PM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản bầu cử

Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đăng lúc: 28-07-2016 10:45:00 PM | Đã xem: 2515 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản bầu cử